fredag, augusti 28, 2009

Teknikneutralitet inom politiken

Detta är del ett i en bloggserie om principiella fel i lagstiftningen pga dålig teknisk kompetens.

Sveriges nuvarande och föregående regeringar har varit förtjusta i att använda orden teknikneutral då de skapar övervakningslagar (Det användes bland annat om FRA lagen) Detta därför att teknikneutral låter bra och opartiskt.

Då det gäller lagar som behöver vara teknikneutrala så är lagstiftarna avsevärt sämre.

Några tydliga exempel är:
Miljöbils subventioner för tjänstebilar där hybrider får 40% rabatt oavsett hur effektiva eller miljövänliga de är.
Förbud mot glödlampor inom EU. Där man förbluder en given teknik.
Listan kan göras lång.

Problemet här är att Politiker ser ngt de gillar eller ogillar och angriper symptomen istället för att angripa orsakerna. Det är som om en läkare skulle ordinera att man stoppar patienter med influensa i frysen för att de har feber.

I samtliga fall ovan så skulle man kunna göra ett bättre jobb om man funderade lite längre och
riktade in sig mot orsaken istället. I miljöbils fallet så skulle man tex kunnat ge subvention efter utsläpp eller bränsleförbrukning istället och i fallet med glödlampor så skulle man krävt en viss omvandlingseffektivitet för belysning.

Man kan bara spekulera i varför denna typ av lagar stiftas men en trolig förklaring är att politiker över lag (som vanligt finns det undantag) har låg teknisk förståelse och inte förstår hur teknikutveckling sker. Då ter det sig logiskt att anta att en given teknik inte kommer att förbättras eller förändras och då ska man antingen gynna eller stoppa den givna tekniken.

Här är en av de punkter där jag tror att piratpartiet kan göra mycket nytta i både kommuner, landsting och riksdag. Inte genom vilka frågor vi driver utan genom hur vi driver frågorna.
I Piratpartiet finns en hög teknisk kompetens som jag tror kan komma till nytta i flera olika frågor på både kommun- och landstingsnivå. Vi är vana vid att tekniker skiftar. Därför har vi större förståelse för att lagar måste kunna hantera att tekniker skiftar eller måste uppdateras då tekniker skiftas och eftersom vi inte gillar att göra samma jobb flera gånger så kommer vi försöka skriva lagarna rätt från början.


I nästa postning ska jag försöka ta upp lite olika saker som kan behöva teknikneutrala lösningar.

Mer bloggar på Intresant.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

måndag, augusti 24, 2009

The pirate bay avstängd, Juridiska funderingar

The pirate bay är nu avstängd och via piratpartiet kan vi få tag på domen

Det finns (som vanligt) ett antal stora frågetecken här.
Det första frågetecknet är att man bara har diskuterat utifrån upphovsrättslagen utan att ha tagit hänsyn till "Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster" (detta är den lag som skulle skydda tjänsteföretag mot denna sortens övergrepp.)

Nästa konstighet är att man använder domen mot The pirate bay som grund i argumentationen trots att den domen inte vunnit laga kraft.

Slutligen så verkar man försöka dra upphovsrätten till sin spets. man hänvisar till §53b i upphovsrättslagen.
"53 b § På yrkande av upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare eller av den som på grund av upplåtelse har rätt att utnyttja verket får domstolen vid vite förbjuda den som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär intrång eller överträdelse som avses i 53 § att fortsätta med åtgärden.
Om käranden visar sannolika skäl för att en åtgärd som innebär intrång eller överträdelse som avses i 53 §, eller medverkan till åtgärden, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta med åtgärden, eller medverkan till den, förringar värdet av den ensamrätt som upphovsrätten medför, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada."

I förarbetena till denna paragraf skriver regeringen att det faktum att man tillhandahåller leverantörsverksamhet inte ska räcka för denna paragrafen utan det ska kräva att leverantören tillhandahåller serverutrymme. Domen citerar detta på sidan 10. Sedan på sidan 12 i domen skriver de uttryckligen att serverutrymme inte tillhandahålls men i styckena därefter så finner de ändå att leverantören är ansvarig.

Nu har jag bara 10 poäng juridik formelt sett Men mina varningsklockor går igång då jag läser den sortens uppenbara motsägelser i en text.

Det skall bli väldigt intressant att se vad nästa instans kommer fram till, men redan denna domen visar att vi behöver förbättra skyddet för tjänsteleverantörer i Sverige

Andra som skriver i ämnet. Rick Falkvinge, Christian Engström, Piratpartisten, Kulturbloggen opassande och Sidvind
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,